اعلام فهرست تایرهای کشاورزی ،راهسازی و صنعتی مشمول بند

تاريخ: 5/3/1392

شماره بخشنامه: 37955/31932/113/73/85

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران در خصوص اعلام فهرست تایرهای کشاورزی ،راهسازی و صنعتی مشمول بند 3 مندرجات ذیل یادداشت فصل 40 جداول منضم به آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات وواردات سال 1392

مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه بخشنامه شماره 37955/31932/113/73/85 مورخ 04/03/1392 را به شرح زیر اعلام نموده است :

احتراماً به پیوست تصویرنامه 58753/60 مورخ 30/2/92 اداره کل اموراقتصادی وزرات صنعت ،معدن وتجارت به همراه چهاربرگ فهرست تایرهای کشاورزی راهسازی وصنعتی مشمول بند 3 مندرجات ذیل یادداشت فصل 40 جداول منضم به آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات وواردات سال 92 ارسال ، خواهشمنداست (با توجه به دستور العمل موضوع نامه 134374/60 مورخ 3/7/90 در خصوص زمان اجرای فهرست مذکور ) از تاریخ 30/2/92براساس مفاد نامه فوق الذکر دراین خصوص اقدام فرمائید.

Top