لزوم مکاتبه با مدیریت ها و ادارات سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی مستقر در شهرستانها جهت اعاده اظهارنامه های متروکه

تاريخ: 28/3/1392

شماره بخشنامه: 46055/14081/113/73/101 

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران در مورد لزوم مکاتبه با مدیریت ها و ادارات سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی مستقر در شهرستانها جهت اعاده اظهارنامه های متروکه

مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک جمهوری اسلامی ایران بخشنامه شماره 46055/14081/113/73/101 مورخ 13/03/1392 را به شرح زیر اعلام نموده است:

با عنایت به بخشنامه شماره 7510/108/850/55 مورخ 19/1/88 سرپرست معاونت حقوقی وقت موضوع کالاهای متروکه به پیوست تصویر نامه شماره 02791/1 مورخ 1/2/92 معاون بهره برداری و فروش سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی ارسال می گردد. خواهشمند است دستور فرمائید با توجه به بند پنج بخشنامه موصوف جهت اعاده اظهارنامه های متروکه، از این پس از مکاتبه با ستاد مرکزی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی خودداری و مراتب را مستقیماً از طریق دفاتر مدیریتها و ادارات آن سازمانها مستقر در شهرستانهای مربوطه پیگیری نمایند.

Top