معرفی شرکت های مخازن ساحل، میعان انرژی رازی و صنایع اطلس فام سهند به عنوان شرکت های خوشنام نفتی

تاريخ: 1/4/1392

شماره بخشنامه: 56075/92/120/71

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران درخصوص معرفی شرکت های مخازن ساحل، میعان انرژی رازی و صنایع اطلس فام سهند به عنوان شرکت های خوشنام نفتی

 

مدیرکل دفتر صادرات گمرک جمهوری اسلامی ایران بخشنامه شماره 56075/92/120/71 مورخ 28/3/1392 را به شرح زیر اعلام نموده است:

پیرو بخشنامه ردیف 86 مورخ 4/3/1392 موضوع اعلام فهرست شرکت های مجاز جهت استفاده از تسهیلات پیش بینی شده در دستورالعمل ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، به پیوست تصاویر نامه های شماره 1847/92ص و 1846/92/ص مورخ 20/3/13692 و 1943/92/ص مورخ 27/3/1392 معاونت پیشگیری و هماهنگی سازمانها و استانهای ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع اعلام شرکت های بازرگانی مخازن ساحل و شرکت میعان انرژی رازی به عنوان خوشنام جهت استفاده از تسهیلات صادراتی فرآورده های نفتی تا تاریخ 20/3/1392 و شرکت صنایع اطلس فام سهند تا تاریخ 27/3/1392 ارسال و اعلام می دارد شرکت های تولیدی معرفی شده صرفاً در صورتی که کالای تولیدی مندرج در پروانه بهره برداری خود را اظهار نمایند و شرکت های بازرگانی در صورت داشتن شرایط مندرج در بخشنامه ردیف 27 سال جاری مجاز به استفاده از تسهیلات مذکور می باشند. خواهشمند است دستور فرمایید با رعایت سایر مقررات و ضوابط مربوطه اقدام لازم معمول و مراتب را به کلیه واحدها و گمرکات تابعه ابلاغ و حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند.* یادآورد می شود متن نامه شماره 1847/92/ص مورخ 20/3/1392 ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به شرح زیر است: پیرو بخشنامه شماره 1352/92/ص مورخ 10/2/92، به استناد ضوابط صدور مجوز تسهیلات صادراتی و مفاد دستورالعمل پیشگیری از قاچاق و عرضه خارج از شبکه فرآورده های نفتی یارانه ای، بدینوسیله مجوز تسهیلات صادراتی شرکت بازرگانی مخازن ساحل از تاریخ ابلاغ این نامه به مدت یکسال، در زمینه صادرات فرآورده های نفتی، صادر می گردد. خواهشمند است ضمن ابلاغ به گمرکات اجرایی در صورت مشاهده هرگونه تخلف از شرکت مذکور مراتب را به این ستاد اعلام نمایند.* یادآور می شود متن نامه شماره 1846/92/ص مورخ 20/3/1392 ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به شرح زیر است: پیرو نامه شماره 1352/92/ص مورخ 10/2/92، به استناد ضوابط صدور مجوز تسهیلات صادراتی و مفاد دستورالعمل پیشگیری از قاچاق و عرضه خارج از شبکه فرآورده های نفتی یارانه ای، بدینوسیله مجوز تسهیلات صادراتی شرکت میعان انرژی رازی از تاریخ ابلاغ این نامه به مدت یکسال، در زمینه صادرات فرآورده های نفتی مطابق پروانه بهره برداری شرکت، صادر می گردد. خواهشمند است ضمن ابلاغ به گمرکات اجرایی در صورت مشاهده هرگونه تخلف از شرکت مذکور مراتب را به این ستاد اعلام نمایند.* یادآور می شود متن نامه شماره 1943/92/ص مورخ 27/3/1392 ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق و ارز به شرح زیر است: پیرو نامه شماره 1352/ص92 مورخ 10/2/92، به استناد ضوابط صدور مجوز تسهیلات صادراتی و مفاد دستورالعمل پیشگیری از قاچاق و عرضه خارج از شبکه فرآورده های نفتی یارانه ای، مجوز تسهیلات صادراتی شرکت صنایع رنگ اطلس فام سهند از تاریخ صدور این نامه به مدت یکسال، در زمینه صادرات فرآورده های نفتی مطابق پروانه بهره برداری شرکت به شماره 9600/105، تمدید می گردد. خواهشمند است ضمن ابلاغ به گمرکات اجرایی در صورت مشاهده هرگونه تخلف از شرکت مذکور مراتب را به این ستاد اعلام نمایند.

Top