مهلت شرکت تولیدی بهنام صادقی خوشدل جهت استفاده از تسهیلات صادراتی فرآورده های نفتی

تاريخ: 16/4/1392

شماره بخشنامه: 68271/156

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران در خصوص مهلت شرکت تولیدی بهنام صادقی خوشدل جهت استفاده از تسهیلات صادراتی فرآورده های نفتی تا تاریخ 4/3/1393

مدیر کل دفترصادرات گمرک جمهوری اسلامی ایران بخشنامه شماره 68271/156 رابهشرحزیراعلامنمودهاست:

پیرو بخشنامه 54964/92/71/119 مورخ 27/3/1392 در خصوص اعلام پنج شرکت مجاز به استفاده از تسهیلات صادراتی فرآورده های نفتی ، به پیوست نامه شماره 1622/92/ص مورخ 4/3/1392 معاونت محترم پیشگیری و هماهنگی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص شرکت تولیدی بهنام صادقی خوشدل ارسال و اعلام می دارد که شرکت مذکور تولیدی بوده وتا تاریخ 4/3/93 صرفا می تواند محصولات مندرج در پروانه بهره برداری شرکت را با استفاده از تسهیلات مذکور صادر نماید. شایسته است دستور فرمایید با رعایت سایر مقررات و ضوابط مربوطه اقدام لازم معمول و مراتب را به کلیه واحدها و گمرکات تابعه ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمو معمول دارند.

Top