اصلاحیه پرایس لیست سواریهای مگان سال 2014

تاريخ: 23/4/1392

شماره بخشنامه: 74066/7490/206/24/175

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران در خصوص اصلاحیه پرایس لیست سواریهای مگان سال 2014

مدیر کل نقد بررسی و تعیین ارزش گمرک جمهوری اسلامی ایران بخشنامه شماره 74066/7490/206/24/175 مورخ 22/4/1392 را به شرح زیر اعلام نموده است:
پیرو بخشنامه شماره 54111/7490/206/24/116 -27/3/92 و در اجرای تبصره 6 قانون خورو و بر اساس مفاد صورتجلسه شماره 499 مورخ 11/4/92 کمیته مشترک گمرک جمهوری اسلامی ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت ارزش دو مدل سواریهای MEGANE سال 2014 ساخت کشورهای فرانسه- ترکیه و کره به نمایندگی شرکت نگین خورو به شرح جدول زیر اصلاح میگردد. مقتضی است دستور فرمایند ارزشگذاری سواریهای مربوطه با توجه به ارزشهای اعلام شده با در نظر گرفتن بیمه انجام گیرد.

C&F(EURO)

FRIEGHT

FOB(EURO)

MODEL NAME

COUNTRY

MODEL DESCRIPTION

15215

695

14520

MEGANE/
HB

FRANCE/
TURKEY/
KOREA/

2.0CVT

18200

695

17505

MEGANE
COUPE

FRANCE/
TURKEY/
KOREA/

2.0CVT

Top