بخشنامه گمرک پرایس لیست سواری سوزوکی کیزاشی سال 2012

تاريخ: 30/1/1391

شماره بخشنامه: 12204/8094/206/24/27

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران در خصوص پرایس لیست سواری سوزوکی کیزاشی سال 2012

مدیر کل دفتر تعیین ارزش گمرک جمهوری اسلامی بخشنامه شماره 12204/8094/206/24/27 مورخ 29/1/1391 را به شرح زیر اعلام نموده است:

در اجرای تبصره 6 قانون خودرو و براساس مفاد صورتجلسه شماره 464مورخ 22/1/91 کمیته مشترک گمرک و وزارت صنعت ، معدن و تجارت به پیوست ارزش سه مدل خودروی سواری سوزوکی کیزاشی سال 2012ساخت ژاپن به نمایندگی شرکت ایران خودرو به شرح جدول زیر ارسال میگردد. مقتضی است دستور فرمایند ارزشگذاری سواری های وارداتی مربوطه باتوجه به ارزشهای اعلام شده با در نظر گرفتن کرایه حمل و بیمه انجام گیرد.

 

Unit price (FOB) japan

Model code

model

JPY1 ,321,205

DLX,6MT

1 suzukikizashi

JPY 1,423,705

DLX ,CVT

2 suzukikizashi

JPY1 ,640,000

S.DLX,CTV

 
Top