فهرست 180 قلم کالا که ثبت سفارش و واردات آنها از محل ارز حاصل از صادرات مجاز می باشد

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران در خصوص ابلاغ تصویب نامه شماره 248153/ت47748ک مورخ 16/12/90 هیأت وزیران در مورد فهرست 180 قلم کالا که ثبت سفارش و واردات آنها از محل ارز حاصل از صادرات مجاز می باشد

مدیر کل دفتر واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران بخشنامه شماره 4158/255964/103/3196/73/15 مورخ 16/01/1391 را به شرح زیر اعلام نموده است. به پیوست تصویر مصوبه شماره 248153/ت47748ک مورخ 16/12/90 هیأت وزیران منضم به فهرست یکصدو هشتاد ردیف کالا که ثبت سفارش و واردات آنها از تاریخ ابلاغ تصویب نامه (16/12/90) صرفاً از محل ارز حاصل از صادرات مجاز اعلام گردیده است .با رعایت مفاد ماده 11 آئین نامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات جهت اطلاع و اقدام لازم با رعایت کامل مقررات ارسال می گردد.* یادآور می‌شود متن تصویب نامه شماره 248153/ت47748ک مورخ 16/12/90 هیأت وزیران در تاريخ 16 اسفند سال 90 براي اعضاء ارسال شد.

تاريخ: 29/1/1391

شماره بخشنامه: 12283/747/930/71/28

 

 

 

Top