بلامانع بودن صادرات فرآورده های نفتی توسط شرکت جهان میثاق پارس

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران در خصوص بلامانع بودن صادرات فرآورده های نفتی توسط شرکت جهان میثاق پارس به کشورهای افغانستان و پاکستان صرفا پس از انجام فرآیند نمونه برداری و اخذ پاسخ قطعی از سوی کارگروه فنی استاندارد مبنی بر عدم وجود مواد سوبسیدار در محموله صادراتی

مدیر کل دفتر صادرات گمرک جمهوری اسلامی ایران بخشنامهشماره 260634/747/859/71/13 مورخ 19/1/1391 رابهشرحزیراعلامنمودهاست : به پیوست تصویرنامه شماره 3935/90 مورخ 24/12/90 معاونتپیشگیریوهماهنگیسازمانهاواستانهاستادمرکزیمبارزهباقاچاقکالاوارزموضوعضوابطصادراتفرآوردههاینفتیتوسط شرکت جهان میثاق پارس به کشورهای افغانستان و پاکستان ارسال و اعلام می دارد تا اطلاع ثانوی صادرات توسط شرکت مذکور صرفا پس از انجام فرآیند نمونه برداری و ارسال به آزمایشگاه های مجاز مطابق دستورالعمل ستاد و اخذ پاسخ قطعی از سوی کارگروه فنی استاندارد مبنی بر عدم وجود مواد سوبسیدار در محوطه صادراتی بلامانع می باشد . خواهشمند است مراتب را به کلیه واحدها و گمرکات تابعه نیز ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند .

تاريخ: 28/1/1391

شماره بخشنامه: 4158/255964/103/3196/73/15

 

 

 

 

Top