تنفیذ آئین نامه اجرایی قانون امور گمرکی – مصوب 1350-

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران در خصوص ابلاغ تصویب نامه شماره 248180/ت 47775 هـ مورخ 16/12/1390 هیئت وزیران در مورد تنفیذ آئین نامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب 1350-

مدیر کل دفتر واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران بخشنامه شماره 9750/7871/113/737/73/19 مورخ 26/01/1391 را به شرح زیر اعلام نموده است

پیرو بخشنامه شماره 208293/113/737/73/346 مورخ 17/10/1390 درخصوص ابلاغ قانون امور گمرکی –مصوب 22/8/1390- بهپیوستتصویرتصویبنامهشماره 248180/ت 47775 هـمورخ 16/12/1390 مبنیبرتنفیذآئیننامهاجراییقانون امور گمرکی –مصوب 1350- واصلاحاتبعدیآن،بارعایتاحکاممقرردرقانونامورگمرکی–مصوب 1390 –،تا تصویب آئین نامه های اجرایی قانون اخیر الذکر جهت اقدام با رعایت کامل سایر مقررات ارسال می گردد .* یادآور می شود متن تصویب نامه شماره 248180/ت 47775 هـ مورخ 16/12/1390 هیئت وزیران به شرح زیر است: هیئت وزیران در جلسه مورخ 30/11/1390 بنا به پیشنهاد شماره 221942/54 مورخ 1/11/1390 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی ـ مصوب 1350 ـ و اصلاحات بعدی آن با رعایت احکام مقرر در قانون امور گمرکی ـ مصوب 1390 ـ تا تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی قانون اخیرالذکر برای اجرا تنفیذ می‌شود.

تاريخ: 28/1/1391

شماره بخشنامه: 260634/747/859/71/13

 

 

 

Top