بخشنامه گمرك در خصوص درصد ساخت داخل کامیون ایویکو مدل Atv20t42th تولیدی شرکت زامیاد

تاريخ: 3/2/1391

شماره بخشنامه: 9539/702/17945/73/24

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران در خصوص درصد ساخت داخل کامیون ایویکو مدل Atv20t42th تولیدی شرکت زامیاد

مدیر کل دفتر واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران بخشنامه شماره 9539/702/17945/73/24 مورخ 26/1/1391 رابهشرحزیراعلامنمودهاست:

پیرونامه 61143/36951/702/7317945/215 مورخ 23/3/89 ضمن ارسال تصویر نامه 2106952/90 سازمان توسعه تجارت ایران و نامه شماره 232621/60 مورخ 24/11/90 دفتر صنایع ماشین سازی و نیرومحرکه بدین وسیله درصد ساخت داخل کامیون ایویکو مدل Atv20t42th تولید شرکت زامیاد به میزان (18 %) تا پایان سال 1390 تمدید می گردد

 

. مراتب جهت اطلاع و اقدام با رعایت کامل مقررات ابلاغ می گردد .* یادآور می شود متن نامه شماره 2106952/90 سازمان توسعه تجارت به شرح زیر است : پیرونامه شماره 709/210/89 مورخ 21/2/1389 به پیوست تصویرنامه شماره 232621/60 مورخ 24/11/1390 دفتر صنایع ماشین سازی ونیرو محرکه درخصوص تمدیداعتبار ساخت داخل کامیون شنده ایویکو مدل Atv20t42th تا پایان سال جاری جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد .* یادآور می‌شود متن نامه شماره 232621/60 مورخ 24/11/1390 وزارت صنعت ،معدن وتجارت به شرح زیراست : پیرونامه شماره 46918/60 مورخ 19/2/89 در خصوص شرکت زامیاد مبنی بر درصد ساخت داخل کامیون کشنده ایویکو مدل Atv20t42th و مطابق اعلام نظر دفتر صنایع ماشین سازی و نیرومحرکه به اطلاع می رساند .اعتبار ساخت داخل خودروی مذکور تا پایان 29/12/1390 مورد تایید می باشد .

 

 

 

 

 

Top