اضافه شدن گمرک شهید باهنر بندرعباس به فهرست گمرکات تخصصی ترخیص چینی آلات

تاريخ: 4/2/1391

شماره بخشنامه: 10959/256905/113/642/73/26

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران در خصوص اضافه شدن گمرک شهید باهنر بندرعباس به فهرست گمرکات تخصصی ترخیص چینی آلات

مدیر کل دفتر واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران بخشنامه شماره 10959/256905/113/642/73/26 مورخ 28/01/1391 را به شرح زیر اعلام نموده است:

پیرو بخشنامه شماره 280342/113/642/73/233 مورخ 26/10/83 بدینوسیله گمرک شهید باهنر بندرعباس به فهرست گمرکات تخصصی ترخیص چینی آلات اضافه می گردد.* یادآور می شود متن بخشنامه شماره 280342/113/642/73/332 مورخ 26/10/1383 گمرک جمهوری اسلامی ایران در صفحه 759 مطالب F.T و در صفحه 1141 مطالب قوانین،‌مقررات و بخشنامه های ارسال شده توسط پست در سال 83 درج گردیده است.

 

 

 

Top