بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران در خصوص اعلام ارزش لودرهای چینی XCMG سال 2012

تاريخ: 16/2/1391

شماره بخشنامه: 7937/7960/205/24/17

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران در خصوص اعلام ارزش لودرهای چینی XCMG سال 2012

مدیرکل دفتر تعیین ارزش گمرکجمهوریاسلامیایرانبخشنامهشماره 7937/7960/205/24/17 مورخ 23/1/1391 رابهشرحزیراعلامنمودهاست:

در اجرای تبصره 6 قانون خودرو و براساس مفاد صورتجلسه شماره 462 مورخ 7/12/90 کمیته مشترک گمرک و وزارت صنعت،معدن و تجارت ارزش سه مدل لودر مارک XCMG سال 2012 ساخت چین به نمایندگی شرکت هپکو به شرح جدول زیر اعلام می گردد.مقتضی است دستور فرمایید ارزشگذاری لودرهای وارداتی مربوطه با توجه به ارزشهای اعلام شده و با در نظر گرفتن بیمه و کرایه حمل انجام گیرد.

FOB china main port

Model

5700000 یورو

LW 500 k

6930000  یورو

LW640 G

3550000 یورو

LW300 K

 

 

Top