بخشنامه گمرک در مورد استفاده از تسهیلات ترخیص نسیه صرفا برای کالاهای وارداتی

شماره بخشنامه: 22987/113/774/73/47

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران در مورد استفاده از تسهیلات ترخیص نسیه صرفا برای کالاهای وارداتی که توسط واحدهای تولیدی در خط تولید یا در محصول تولید شده مورد استفاده قرار می گیرد

مدیر کل دفتر واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران بخشنامه شماره 22987/113/774/73/47 مورخ 13/2/1391 را به شرح زیر اعلام نموده است:

در اجرای مفاد بند 1-2 بسته حمایتی گمرک جمهوری اسلامی از تولید خواهشمند است دستور فرمائید صرفا جهت کالاهای وارداتی توسط واحدهای تولیدی که در خط تولید یا در محصول تولید شده در واحدها مزبور مورد استفاده قرار می گیرد در صورتیکه شرکتهای تولیدی مزبور درخواست استفاده از تسهیلات ترخیص نسیه را داشته باشند با توجه به ماده (3) آئین نامه اجرائی تصویبنامه شماره 718/ت 37914 ک مورخ 10/1/87 هئیت وزیران مستند

به جزء 3 ماده 12 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ،با تنظیم اظهارنامه به میزان کل کالا (در صورت بانکی بودن اسناد پس از ظهرنویسی توسط بانک مربوطه و ارائه اصل اسناد) و بدون اخذ حقوق ورودی ،ضمن توجه به اینکه متقاضی در زمره بدهکاران موضوع ماده 14 قانون امور گمرکی نباشد نسبت به ترخیص 40 درصد از کالا با نگهداری پروانه ورودی و رعایت دستورالعمل شماره 260149/113/750/73/385 مورخ 25/9/87 بدون درج مهرقابل توجه بانک در ظهر پروانه (در صورت بانکی بودن) به مدت حداکثر دو ماه تا تسویه نهایی توسط ذینفع و با رعایت کامل مقررات اقدام و مراتب استفاده از تسهیلات فوق را به این دفتر اعلام نمایند.لازم به ذکر است در صورت عدم ایفای تعهدات در مهلت مقرر،گمرک محل ضمن اجرای مواد (7)و (8) قانون امور گمرکی نسبت به پیگیری در جهت رفع تعهدات تودیع شده اقدام و مراتب را به گمرک ایران جهت عدم ارائه تسهیلات گمرکی به صاحب کالا اعلام نماید.(ضمنا آن قسمت از کالاهای نگهداری شده را در موعد مقرر قانونی ،متروکه اعلام و در متن اظهارنامه متروکه میزان بدهی صاحب کالا را مورد توجه قرار دهد) شایان توجه است که هزینه های گمرکی و همچنین هزینه های متعلقه و مالیات ارزش افزوده به کالاهای ترخیص شده و باقیمانده کالای نگهداری شده در گمرک برای مدتی که مجوز صادره شده همچنین جریمه های متعلقه موضوع مواد 108 و قانون امورگمرکی و مواد 268و 269 (آ.ا.ق.ا.گ) باید نقدا پرداخت گردد و امکان استفاده از ضمانت نامه بانکی بعد از مدت استفاده از تسهیلات نسیه جهت ترخیص باقیمانده کالا وجود ندارد اضافه می نماید با توجه به صدور قبض انبار توسط منطقه ویژه مراتب نگهداری 60 درصد کالا به آن منطقه به نحو مقتضی اعلام تا از واگذاری و مرجوع نمودن کالا خودداری و آن گمرک بر نگهداری کالا نظارت کامل اعمال فرمایند .ضمنا آمار دقیق ماهانه کالاهایی که به شرح فوق بطورنسیه ترخیص می گرفته را بر اساس مشخصات مندرج در فرم پیوست بطور مرتب به این دفتر ارسال نمایند.

 

 

 

Top