بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران در مورد اعلام ارزش بکهو لودر مدل B90B سال 2012

تاريخ: 13/4/1391

شماره بخشنامه: 62510/5083/222/24/102

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران در مورد اعلام ارزش بکهو لودر مدل B90B سال 2012

مدیر کل دفتر تعیین ارزش گمرک جمهوری اسلامی ایران بخشنامه شماره 62510/5083/222/24/102 مورخ 13/4/1391 را به شرح زیر اعلام نموده است:

در اجرای تبصره 6 قانون خودرو و براساس مفاد صورتجلسه شماره 472مورخ 6/4/91کمیته مشترک گمرک و وزارت صنعت ، معدن و تجارت ارزش بکهو لودر مدل B90B سال 2012 ساخت ایتالیا به نمایندگی شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو مجهز به سیستم A/C و بدون سیستم چکش معادل چهل و نه هزارو دویست و چهل و پنج یورو فوب (49245) با سیستم چکش معادل پنجاه و یک هزارو هشتصد و هفتاد یورو فوب (51870) تعیین می گردد . مقتضی است دستور فرمایید ارزش گذاری لودروارداتی مربوطه باتوجه به ارزشهای اعلام شده و با در نظر گرفتن کرایه حمل و بیمه انجام گیرد.

 

 

 

Top