بخشنامه گمرک در خصوص عدم نیاز به اخذ مجوز جهت صادرات ورق فولاد، تیرآهن و میلگرد تا پایان خرداد 93

تاريخ: 3/3/1393

شماره بخشنامه: 34446/84  

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران در خصوص عدم نیاز به اخذ مجوز جهت صادرات ورق فولاد، تیرآهن و میلگرد تا پایان خرداد 93

مدیر کل دفتر صادرات گمرک جمهوری اسلامی ایران بخشنامه شماره 34446/84 را به شرح زیر اعلام نموده است:

پیرو بخشنامه ردیف 301 مورخ 1/7/ 92 (تصاویر پیوست) و بخشنامه های تکمیلی در خصوص اعلام فهرست اقلام صادارتی مشمول ممنوعیت، مجوز یا عوارض صادراتی؛ به پیوست تصویر نامه شماره 6652/210/93مورخ 14/2/93 دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران باضمائم مربوطه منضم به جوابیه استعلام شماره 8138/210/93مورخ 21/2/93 دفتر مذکور و پیوستهای آن ارسال و اعلام می دارد: 1. درخصوص بند 1 نامه شماره 6652/210/93مورخ 14/2/93 با توجه به توضیحات مندرج در استعلام یادشده در صورت وصول فهرست اقلام مشمول مصوبه مندرج در بند یادشده ازسوی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان متعاقبا اعلام خواهدشد. 2. درخصوص بند 2نامه 6652/210/93مورخ 14/2/93 مبنی بر اعلام فهرست اقلام صادراتی مشمول عوارض طبق لیست 14گانه مندرج در جداول ضمیمه نامه یادشده ملاک می باشد. تبصره: با توجه به اینکه وفق بند 6 جوابیه شماره 8138/210/93 مورخ 21/2/93 به استناد رأی شماره 774 دیوان عدالت اداری مندرج در روزنامه رسمی مورخ 5/12/92 مفاد مصوبه شماره 97378مورخ 16/6/87 (مذکور در ردیف 8 جدول 14 قلم ) ابطال شده است لذا وفق بند 11جدول یادشده عوارض صادراتی برای آهن قراضه و ضایعات فلزی به هر شکل و نیز شمش حاصل از قراضه کلیه فلزات به میزان 70 درصد می باشد. 3. درخصوص اقلامی که صادرات آنها طبق اعلام وزارت جهادکشاورزی مطابق بخشنامه ردیف 559 مورخ 21/12/92 و بخشنامه های پیروی آن آزاد می باشد لیکن نام آن کالا جز ء فهرست اقلام 14گانه مندرج در بند 2 نامه نیز ذکر شده است صدور آنها با پرداخت عوارض مربوطه بدون نیاز بهمجوزصادراتیامکانپذیرمیباشد. 4. باتوجه به اینکه ورق فولادی،تیرآهن،میلگردو... مشمول اقلام تنظیم بازار است لذا صادرات آنها مطابق بخشنامه ردیف 499مورخ 14/11/92 تاپایان خردادماه سال جاری آزاد می باشد. 5. صدور مانده سهمیه های محصولات پتروشیمی در شش ماهه دوم سال 92 و همچنین سهمیه شش ماهه اول سال جاری پس از اعلام ازطریق این دفتر امکانپذیر خواهد بود. 6. صادرات زغال قالبی صنعتی تهیه شده از خاک و آخال زغال (زغال صنعتی یا بریکت) مشمول ممنوعیت، عوارض یا مجوز نبوده و صادرات آن بارعایت سایر مقررات آزاد میباشد. 7. صادرات شیرخشک اطفال،پیش سازهای مواد مخدر و روانگردان،داروها ومواد تحت کنترل مندرج در ضمیمه کتاب مقررات صادرات و واردات پس از مجوز سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دفتر مقررات صادرات و واردات و ابلاغ از این دفتر امکانپذیر است.8. صادرات کود شیمیایی اوره وفق بخشنامه ردیف 496مورخ 13/11/92 کماکان توسط واحدهای تولیدی پتروشیمی با مجوزشرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران بصورت ابلاغ مستقیم به گمرکات اجرایی امکانپذیر است.9. صادرات 8 قلم کود های شیمیایی مندرج در بخشنامه ردیف 127مورخ 1/4/89 مطابق با شرایط مندرج در بخشنامه کماکان منوط به مجوز دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران می باشد.خواهشمند است دستور فرمایید مراتب رابه واحدها و گمرکات تابعه ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند.

Top