بخشنامه گمرک در خصوص نحوه احتساب سود بازرگانی کالاهای تجاری واحدهای مناطق آزاد به سرزمین اصلی

تاريخ: 11/3/1393

شماره بخشنامه: 28233/93/2090/103/3319/73/68

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران در خصوص نحوه احتساب سود بازرگانی کالاهای تجاری واحدهای مناطق آزاد به سرزمین اصلی

مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک جمهوری اسلامی ایران طی بخشنامه ای خطاب به گمرکات مناطق آزاد اروند، ارس، انزلی، کیش، قشم، چابهار و ماکو بهشرحزیراعلامنمودهاست: 
پیرو بخشنامه های شماره 342781/19 مورخ 6/1/91 دستور فرمایید نسبت به اجرای بند یکم از مصوبه شماره 699681/ت 752745 هـ مورخ 9/9/62 هیاتوزیرانکهمقررمیدارد: «سود بازرگانی کالاهای یکه به صورت تجاری از طریق مناطق آزاد تجاری صنعتی به سرزمین اصلی وارد می شود، معادل 51 درصد ارزش سیف کالاهای مذکور کاهش می یابد. »اقدام و از اعمال تعدیل پنجاه درصدی آن خودداری نمایند. بدیهی است که سایر مفاد بخشنامه های پیروی به قوت خود باقی و مجددا تاکید می گردد در پایان هر ماه نسبت به ارسال عملکرد آن گمرک در اجرای مصوبه مذکور، براساس جدول مندرج در نامه شماره 81431 /39 /323 /37 مورخ 13/1/1393 به این مرکز اقدام نمایند.

Top