بخشنامه گمرک در خصوص تمدید مهلت گواهی میزان ساخت داخل خودروی سواری VOLEEX-C30 تولیدی شرکت خودروسازان راین تا پایان شهریور ماه سال جاری

تاريخ: 13/3/1393

شماره بخشنامه: 27948/93/26943/702/73/62 

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران در خصوص تمدید مهلت گواهی میزان ساخت داخل خودروی سواری VOLEEX-C30 تولیدی شرکت خودروسازان راین تا پایان شهریور ماه سال جاری

مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک جمهوری اسلامی ایران بخشنامه شماره 27948/93/26943/702/73/62 مورخ 20/2/1393 را به شرح زیر اعلام نموده است:

پیرونامه شماره 25838/92 مورخ 18/2/92 در خصوص اعتبار میزان ساخت داخل خودروهای VOLEEX-C30 به پیوست تصویر نامه شماره 7300/210/93 مورخ 16/2/93 اداره کل مقررات صادرات و واردات منضم به نامه شماره 37995/60 مورخ 8/2/93 دفتر صنایع خودرو و نیرو محرکه در خصوص تمدید گواهی میزان ساخت خودروی سواری فوق الذکر در دو مدل ELITE و LUXURY (دنده اتوماتیک و دنده معمولی) تولیدی شرکت خودروسازان راین به شماره شناسه ملی 10102426556 به میزان شانزده درصد تا پایان شهریور ماه سال جاری ارسال می گردد. خواهشمند است دستور فرمایید با رعایت کامل مقررات اقدام لازم معمول گردد. ضمنا این بخشنامه صرفا جهت گمرکات اختصاصی خودور بوده و برای سایر گمرکات جهت اطلاع می باشد. * یادآور می شود متن نامه شماره 7300/210/93 مورخ 16/2/1393 سازمان توسعه تجارت به شرح زیر است: به پیوست تصویر نامه شماره 37995/60 مورخ 8/2/1393 دفتر صنایع خودرو و نیرو محرکه در خصوص تمدید اعتبار میزان ساخت داخل خودروی سواری VOLEEX-C30 به میزان شانزده درصد 16% تا پایان شهریور ماه سال جاری جهت اطلاع اقدام لازم ارسال می گردد. * یادآور می شود متن نامه شماره 37995/60 مورخ 8/2/1393 وزارت صنعت، معدن و تجارت به شرح زیر است: ضمن ارسال تصویر نامه شماره 302/208/93 مورخ 21/1/1393 شرکت خودروسازان راین (به شناسه صنعتی شماره 10102426556) و پیرو نامه شماره 221098/60 مورخ 28/8/1391 دفتر امور اقتصادی ، بدینوسیله اعلام می دارد تمدید گواهی میزان ساخت داخل خودروی سواری VOLEEX-C30 در دو مدل ELITE و LUXURY (دنده اتوماتیک و دنده معمولی) تولیدی شرکت مذکور به میزان شانزده درصد 16% تا پایان شهریور ماه سال 1393 با رعایت سایر مقررات بلامانع است.

Top