بخشنامه گمرک در خصوص ارزش تراکتورهای MAHINDRA ساخت چین سال 2014

تاريخ: 18/3/1393

شماره بخشنامه: 44527/6555/204/24/111 

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران در خصوص ارزش تراکتورهای MAHINDRA ساخت چین سال 2014

مدیر کل دفتر بررسی و تعیین ارزش گمرک جمهوری اسلامی ایران بخشنامه شماره 44527/6555/204/24/111 مورخ 17/3/1393 را به شرح زیر اعلام نموده است:

در اجرای تصمیمات متخذه در کمیته ارزش طی صورتجلسه شماره 119 مورخ 10/3/1393 ارزش انواع مدل تراکتور MAHINDRA سال 2014 ساخت چین به نمایندگی شرکت تراکتور سازی داروانا به شرح جدول زیر ارسال می گردد. مقتضی است دستور فرمایند ارزشگذاری تراکتورهای وارداتی مربوطه با توجه به ارزشهای اعلام شده با در نظر گرفتن کرایه حمل و بیمه انجام گیرد.

PRICE (FOB SHANGHAI) (EURO)

AGRICULTURAL TRACTORS

3639

MODEL JM-254

4564

MODEL JM-345

2965

MODEL JM-300D

3645

MODEL JM-304D

7555

MODEL JM-604

9203

MODEL JM -604 WITH A/C CABIN

Top