تصویب نامه هیئت وزیران در خصوص فهرست کالاهای تجاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ترکیه

31/3/93

ارگان صادر کنندههیئت وزیران
شماره بخشنامه: 28641/ت 50290هـ 

پيوست: دارد

تصویب نامه هیئت وزیران در خصوص فهرست کالاهای تجاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ترکیه که مشمول ترجیحات و تخفیفات تعرفه ای می باشند

معاون اول رئیس جمهور تصویب نامه شماره 28641/ت 50290هـ مورخ 18/3/1393 را خطاب به وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی به شرح زیر اعلام نموده است:هیئت وزیران در جلسه 28/2/1393 به پیشنهاد شماره 255016/60 مورخ 28/11/1392 وزارت صنعت، معدن وتجارت و به استناد بند(د) ماده (1) قانون امور گمرکی- مصوب 1390- تصویب کرد: فهرست کالاهای مبادلات تجاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ترکیه متضمن میزان ترجیحات و تخفیفات تعرفه ای اعطایی به طرفین به شرح جداول پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، تعیین می شود.

 

Top