بخشنامه پذيرش فاكتور فروش اسلاك واكس

ناظرين/ مديران كل / مديران گمركات مستقل

باسلام و احترام
پيرو بخشنامه رديف 358 مورخ 19/8/93 موضوع پذيرش فاكتور فروش اسلاك واكس صادره از شركت تعاوني توليدكنندگان پارافين(بعنوان اسناد منشا ) به واحدهاي توليدي پارافين و فوتس اويل (عضو تعاوني مربوطه ) بپيوست تصوير نامه شماره 1271/95/ص مورخ 1/2/95 ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز در خصوص بلامانع بودن پذيرش اسناد منشا خريد اسلاك واكس( صادره از چهار شركت توليدي روغن موضوع بخشنامه رديف 423 مورخ 6/10/93) كه مستقيما (بدون واسطه ) به نام شركت تعاوني تامين نياز توليدكنندگان پارافين استان تهران صادر مي گردد و توسط واحدهاي توليدي پارافين و فوتس اويل كه اسلاك واكس مورد نياز خود را از طريق تعاوني مزبور تهيه مي نمايند ، ارسال مي گردد خواهشمند است دستور فرمائيد در زمان اظهار محموله صادراتي با رعايت مفاد بخشنامه صدرالذكر نسبت به اخذ اصل فاكتورهاي مربوطه و ممهور نمودن آن به مهركسر ميزان استفاده شد در روي متن ونگهداري اسناد ياد شده اقدام لازم معمول نمايند.

Top