تضامين اخذ شده از محموله هاي توليدي مناطق

متن: ناظر / مديركل/ مدير محترم گمرك

باسلام و احترام
با توجه به جزء 2 بند (ت) ماده 38 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور (مصوب 1394) مجلس شوراي اسلامي، در اجراي ماده 119 آ.ا.ق.ا.گ و بمنظور حمايت از توليد داخلي و بهبود فضاي كسب و كار و تسهيل در تشريفات گمركي محموله هاي صادراتي واحدهاي توليدي معتبر، مستقر در مناطق آزاد تجاري – صنعتي و ويژه اقتصادي كه بخشي از مواد اوليه مورد مصرف در توليد محصول صادراتي آن خارجي مي باشد و تشريفات واردات قطعي در مورد آن مواد اوليه انجام نشده است در صورتيكه در زمان صادرات از سرزمين اصلي عبور نمايد دستورالعمل امكان نگهداري بخشي از كالا به عنوان وثيقه حقوق ورودي مواد اوليه خارجي مورد مصرف در محصول صادراتي بشرح ذيل اعلام ميدارد :
1-احراز واحدهاي توليدي معتبر بر اساس پروانه بهره برداري و مصوبات شوراي عالي مناطق آزاد – تجاري –صنعتي و ويژه اقتصادي و گواهي توليد صادره درمنطقه توسط گمرك ذيربط صورت پذيرد.
2-گمركات اجرايي قبل از ارايه تسهيلات موصوف از فقدان بدهي ماده 7 ق.ا.گ اطمينان حاصل نمايند.
3- پس از اظهار كل محموله صادراتي و انجام تشريفات صدور، 50 محموله اظهاري به عنوان وثيقه بابت حقوق ورودي متعلقه نگهداري شود( به شرطي كه 50 كالاي اظهاري نگهداري شده ، كل حقوق ورودي و مبالغ متعلقه به ورود قطعي مواد اوليه مورد مصرف را پوشش دهد).
4-اخذ تعهد از متقاضي استفاده از تسهيلات نگهداري بخشي از محموله اظهاري به عنوان وثيقه حقوق ورودي مواد اوليه مورد مصرف در محموله صادراتي مبني بر اينكه در صورت عدم ايفاي تعهدات در مهلت مقرر، گمرك مربوطه(مبدا اظهار) از طريق مواد 7و8 ق.ا.گ و ساير اقدامات قانوني نسبت به پيگيري موضوع تا رفع تعهدات توديع نشده اقدام نمايند. ضمنا مراتب را به گمرك ايران نيز منعكس نمايند.
5-حداكثر مهلت تسويه تسهيلات مزبور جهت استفاده مجدد از اين تسهيلات در محموله بعدي صادراتي منوط به رعايت مهلت تعيين شده (بر اساس بخش نامه هاي صادره )جهت خروج محموله صادراتي مربوطه از كشور و رويت اعلام خروج از مرز توسط گمرك مبدا از طريق سامانه جامع امور گمركي مي باشد. بديهي است گمركات مبدا نسبت به كنترل بارگيري كالا در كاميونهاي واجد شرايط پلمب در هر مورد اقدام و گمرك مرز خروج با رعايت مفاد ماده 118 آيين نامه اجرايي نسبت به درج اعلام خروج در سامانه جامع امور گمركي اقدام خواهد نمود.
6- در صورت تقاضاي استفاده واحد توليدي از تسهيلات موصوف با توجه به قبض انبار صادره از مناطق آزاد تجاري و ويژه اقتصادي جهت كالاي مذكور، گمرك ذيربط مراتب نگهداري مابقي محموله صادراتي اظهار شده را به منطقه مزبور اعلام تا از واگذار نمودن كالاخودداري و آن گمرك بر عدم خروج كالاي نگهداري شده تا تسويه نهايي نظارت كامل اعمال نمايد. بديهي است در خصوص فرآورده هاي نفتي امكان الصاق پلمب به مخازن نگهداري كالا در محموله هاي اظهاري در محل واحد هاي توليدي مستقر در مناطق ياد شده بايد به تاييد گمرك برسد .
7-مسئوليت اجراي اين دستورالعمل به عهده بالاترين مقام آن گمرك مي باشد.

Top