پيگيري اعلام وصول وخروج محمولات صادراتي

ناظرين محترم گمركات استانها
مديران كل ومديران محترم گمركات اجرايي مستقل
موضوع: پيگيري اعلام وصول وخروج محمولات صادراتي
باسلام و احترام
پيرو بخشنامه هاي شماره رديف 242مورخ 23/7/94 و 263مورخ12/8/94 موضوع تأكيد بر پيگيري اعلام وصول وخروج از مرزمحمولات صادراتي با توجه به مسووليت توامان گمركات مبدا و مقصد، ضمن تاكيد بر رعايت مفاد بخشنامه هاي قبلي و لزوم پيگيريهاي مستمر تاحصول نتيجه مراتب به شرح ذيل اعلام مي گردد.
1. باعنايت به درج اطلاعات اظهار نامه هاي صادراتي و امكان فراخواني اطلاعات مذكور توسط گمركات مبدا و مقصد از طريق سامانه جامع امور گمركي ، ظرف مدت حداكثر 15 روز نسبت به تسويه كامل كليه رديفهاي مرزي در سال 94 (ثبت خروج كالاي صادراتي در سامانه جامع امور گمركي ،ابطال ، در صورت احرازعدم خروج كالا با هماهنگي مركز مبارزه باجرايم سازمان يافته نسبت به پيگيري قضايي ) اقدام و مراتب به اين دفتر ارسال گردد .
2. گمركات مبدأ مؤظف هستند نسبت به ارسال پيگيريهاي انجام شده نزد مراجع قضايي ( اعلام جرمهاي صادره )مربوط به سال 94به انضمام ليست كامل وشفاف به تفكيك گمركات خروجي (درج مشخصات كامل شماره كوتاژ،تاريخ ، نوع ،وزن ، ارزش ، صاحب كالاو......) به مركز مبارزه باجرايم سازمان يافته اقدام وطي رونوشتي اين دفتر رامطلع فرمايند .
3. گمركات مبدأ ظرف مدت حداكثر دو هفته ضمن ارسال ليستي كامل از رديفهاي خارج نشده كالاهاي صادراتي در سنوات قبل به اين دفتر ، نسبت به پيگيري تسويه كامل كليه رديفهاي مرزي سنوات قبل (ثبت خروج كالاي صادراتي در سامانه جامع امور گمركي ،ابطال ،پيگيري قضايي ) اقدام نمايند .
4. گمركات مبدأ ضمن پيگيريهاي مستمر اعلام وصول وخروج محمولات صادراتي سال جاري تا حصول نتيجه ، مراتب عدم خروج كالاي صادراتي را(پس از پيگيريهاي اوليه از گمركات مرزي خروجي) بر اساس اطلاعات مندرج در جدول پيوست هر سه ماه يك بار به اين دفترارسال واز ارسال رونوشت مكاتبات اوليه با گمركات صادراتي مرزي خروجي به اين دفتر خودداري فرمايند.

خواهشمنداست دستورفرماييد ضمن اقدام لازم مراتب رامطابق بخشنامه شماره 32279/833/8/4/51مورخ 28/12/85به كليه گمركات تابعه وواحدهاي تحت امر ابلاغ وبرحسن اجراي آن نظارت مستمر معمول نمايند.

Top