معرفي شركتهای خوشنام

ناظرين / مديران كل/ مديران محترم گمركات : جلفا، بازرگان، بندرامام خميني (ره) ، شهيدرجايي ،دوغارون ، باشماق ،آستارا، خسروي،آبادان ،خرمشهر،مهران، بوشهر،نوردوز، سرخس، ماهيرود، ميرجاوه، كرمانشاه ، رازي (براي خروج قطار به تركيه) زاهدان ( براي اظهار محموله هاي ريلي كه از ميرجاوه خارج ميشود)، خارك(صرفأبراي توليدات پتروشيمي خارك)، مناطق آزادوويژه اقتصادي( جهت صدور محصولات توليدي مناطق مذكور) ، ،سمنان ، غرب تهران ،اصفهان ، اراك، يزد، شيراز، قم ، مشهد(صرفا براي خروج از گمركات مرزي سرخس و دوغارون )،گمرك ميلك (صرفا براي خروج محموله هاي نفتي شركتهاي خوشنام )، ،پيرانشهر و پيشين (صرفا خروج محموله هاي نفتي ) ، سهلان( صرفا جهت انجام تشريفات صدور محموله هاي نفتي واحدهاي توليدي مستقر در استان آذربايجان شرقي )
موضوع: معرفي شركت هاي بشرح جدول پيوست مجاز به استفاده از تسهيلات صادراتي فرآورده هاي نفتي بند 1 ماده 18 دستورالعمل ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز.
باسلام و احترام
با عنايت به نامه شماره 1911 /95/ص- 18 /03/95 معاونت برنامه ريزي، نظارت و هماهنگي اقتصادي ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز در خصوص معرفي شركتهاي مجاز به استفاده از تسهيلات پيش بيني شده دربند 1ماده 18 دستورالعمل اصلاحي ستاد ارسال و اعلام مي دارد: شركت هاي توليدي (مطابق جدول بشرح ذيل ) صرفاً جهت صدور محصولات استاندارد سازي شده مندرج در پروانه بهره برداري و شركت هاي بازرگاني با رعايت بخشنامه هاي مربوطه علي الخصوص رديف 27 و رديف 147سال 92 موضوع لزوم اخذ يك برابر ضمانتنامه بانكي و با رعايت بخشنامه هاي مربوطه ، مجاز به استفاده از تسهيلات موصوف بمدت يكسال از تاريخ صدور نامه صدرالذكر مي باشند..خواهشمند است دستور فرماييد با رعايت مقررات و ضوابط مربوطه اقدام لازم معمول و مراتب را به كليه واحدها و گمركات تابعه ابلاغ و بر حسن اجراي آن نظارت مستمر معمول داشته و در صورت مشاهده هرگونه تخلف از شركتهاي مذكور، موارد را سريعاً به اين دفتر اعلام نمايند. (لازم به ذكر است در خصوص شركت پيشگام سامان فرس بخشنامه هاي رديف 337/194886-15/10/94 و 421/95/238251 – 11/12/94 كان لم يكن مي گردد. )

Top