بخشنامه در خصوص دسترسی به بخشنامه های پالايش شده سال 85 تا 94

ناظرين/ مديران كل /مديرگمرك

باسلام و احترام
با عنايت به بند 3 مفاد بخشنامه 15833/94/1 مورخ 5/2/94مقام محترم رياست كل موضوع عناوين برنامه ها و پروژه هاي پيشنهادي استخراجي از سند راهبردي ،درخصوص بند32 R ( تنفيح بخشنامه ها و مقررات زايد به منظور تسهيل در انجام كار ) اين دفتر به جهت تجميع دستورالعملها و ضوابط جاري رويه صادرات فرآورده هاي مايع نفت و گاز مشمول دستورالعمل اصلاحي ستاد مبارزه با قاچاق كالاو ارز و نيز سهولت دسترسي به سوابق اقدام به بازنگري و پالايش بخشنامه هاي موضوعه طي سال هاي 1385 الي 94نموده است مقتضي است گمركات اجرايي جهت بهره برداري از بخشنامه هاي پالايش شده مندرج در FTP به آدرس : irica.ir/ general/bakhshnameh/moavenatha/fani-va-omourGomroki/saderat/saderate naftiمراجعه نمايند. لازم بذكر مي باشد سوابق كليه بخشنامه هاي قبل از پالايش مربوط به سالهاي 85 الي 94 نيز در آدرس صدرالاشاره و آدرس قبلي 172.16.1.21/bakhshnameh/moavenat omurgomroki/saderat/saderate nafti قابل دسترسي مي باشند.رونوشت :

1- جناب آقاي عسگري معاون محترم فني و امور گمركي جهت استحضار
2- جناب آقاي مقدسي معاون محترم حقوقي و نظارت جهت استحضار
3- جناب آقاي بيات مديركل محترم دفتر برنامه ريزي و بهبود فرآيندهاي گمركي جهت آگاهي و بهره برداري لازم

Top