اعلام فهرست 192شركت توليدی مشتقات نفتی

گمركات جلفا، بازرگان، بندرامام خميني (ره) ، شهيدرجايي ،دوغارون ، باشماق ،آستارا، خسروي،آبادان ،خرمشهر،مهران، بوشهر،نوردوز، سرخس، ماهيرود، ميرجاوه، كرمانشاه ، رازي (براي خروج قطار به تركيه) زاهدان ( براي اظهار محموله هاي ريلي كه از ميرجاوه خارج ميشود)، خارك(صرفأبراي توليدات پتروشيمي خارك)، مناطق آزادوويژه اقتصادي( جهت صدور محصولات توليدي مناطق مذكور) ، ،سمنان ، غرب تهران ،اصفهان ، اراك، يزد، شيراز، قم ، مشهد(صرفا براي خروج از گمركات مرزي سرخس و دوغارون )،گمرك ميلك (صرفا براي خروج محموله هاي نفتي شركتهاي خوشنام )، ،پيرانشهر و پيشين (صرفا خروج محموله هاي نفتي ) ، سهلان( صرفا جهت انجام تشريفات صدور محموله هاي نفتي واحدهاي توليدي مستقر در استان آذربايجان شرقي )
موضوع: اعلام فهرست (ويرايش جديد ) 192 شركت توليدي فرآورده ها و مشتقات نفتي كه محصولات آنها استاندارد سازي شده است .
باسلام و احترام
ضمن لغو كليه بخشنامه هاي قبلي با موضوع استاندارد سازي محصولات توليدي فرآورده ها و مشتقات نفتي شركت هاي مندرج در بخشنامه هاي ياد شده، به پيوست تصوير نامه شماره 2117 /95/ص مورخ 31/03/ 95 معاونت برنامه ريزي ، نظارت و هماهنگي اقتصادي ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز موضوع اعلام فهرست شركتهايي كه تا كنون محصولات توليدي آنها استاندارد سازي شده است، ارسال و اعلام مي دارد شركتهاي توليدي كه نام آنها در جداول موضوع نامه صدرالذكردرج گرديده است، مجاز مي باشند صرفاًً محصولات استاندارد سازي (كد گذاري شده ) خود را به ميزان سقف ظرفيت توليد ساليانه مندرج در پروانه بهره برداري اصلاح شده با رعايت دستورالعمل اصلاحي ستاد و ساير مقررات و ضوابط مربوطه صادر نمايند.

Top