تاکید بربخشنامه دور اظهاری خروج موقت

ناظرین محترم گمرکات استانها
مدیران کل ومدیران محترم گمرکات اجرایی مستقل
موضوع : تاکید بربخشنامه دور اظهاری خروج موقت

باسلام و احترام

پیرو بخشنامه شماره 71480 مورخ 20‏/4‏/95 موضوع راه اندازی رویه دوراظهاری خروج موقت در سامانه جامع امورگمرکی و در اجرای مصوبات منتهی به جلسه مشترک معاونت محترم فنی و امور گمرکی و معاونت محترم برنامه ریزی و امور بین الملل و دفتر صادرات در مورخ 14‏/6‏/95 ، ضمن تأکید بر لزوم انجام تشریفات دوراظهاری خروج موقت، تا زمان راه اندازی درب خروج رویه خروج موقت در گمرکات مبدأ لازم است گمرکات مرزی از تاریخ 24‏/7‏/95 به منظور تسویه اظهارنامه های خروج موقت صادره به سامانه epl مراجعه و نسبت به درج اعلام خروج در گمرکات مرز خروج و ثبت اعاده به کشور در گمرکات ورودی اقدام و مراتب در قسمت ثبت نظر سامانه epl اقدام نمایند. هم چنین ا مکان رویت پروانه خروج موقت توسط کانون جهانگردی از سامانه Ecl میسر میباشد..
ضمناً گمرکات مرزی موظف هستند به قید فوریت نسبت به معرفی حداکثر دونفر از همکاران ذیربط به دفتر فناوری جهت دسترسی رویت پروانه خروج موقت و درج اعلام خروج یا اعاده به کشور در Epl اقدام نمایند.
لازم به ذکر است اظهار در رویه خروج موقت خودروی کشنده و تریلر، به صورت تک قلمی صورت گرفته و اطلاع رسانی کامل به اظهارکنندگان نیزصورت پذیرد.
خواهشمنداست ضمن اقدام لازم در صورت وجود هرگونه مشکل مراتب به صورت مشروح به دفتر فناوری اطلاعات وارتباطات منعکس و طی رونوشتی این دفتر را مطلع و تا زمان رفع کامل مشکلات مطروحه مراتب پیگیری گردد.

Top