بخشنامه اعلام فهرست محصولات تولیدی استاندارد سازی شده 5 شرکت

ناظرین ‏‏/مدیران کل ‏‏/مدیران محترم گمرکات اجرایی مستقل


موضوع: اعلام فهرست محصولات تولیدی استاندارد سازی شده شرکت های پترو پالایش آکام ، توان توس شیمی پویا ، پویان صنعت خمین ، پترو ایمن پارس آسیا ، پالایش پگاه پرشنگ
باسلام و احترام
پیرو بخشنامه شماره 137559‏‏/95‏‏/262 مورخ 1‏‏/8‏‏/95 به پیوست تصویر نامه شماره 4114 ‏‏‏/95‏‏‏/ص مورخ 19‏‏‏/08‏‏‏/95 معاونت محترم برنامه ریزی، نظارت و هماهنگی اقتصادی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع اعلام فهرست شرکت هایی که محصولات تولیدی آنها استاندارد سازی شده است به شرح جدول پیوست ، ارسال و اعلام می دارد شرکتهای تولیدی که نام آنها در جداول ضمیمه نامه صدرالذکردرج گردیده است، مجاز می باشند صرفاًً محصولات استاندارد سازی (کد گذاری شده) خود را به میزان سقف ظرفیت تولید سالیانه مندرج در پروانه بهره برداری معتبرمربوطه با رعایت دستورالعمل اصلاحی ستادمذکور و سایر مقررات و ضوابط مربوطه صادر نمایند.

 

Top