نحوه ارزشگذاری محمولات فاقد ارزش پایه صادراتی

تاريخ: 26/9/1391

شماره بخشنامه: 175792/305

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران در مورد نحوه ارزشگذاری محمولات فاقد ارزش پایه صادراتی

مدیر کل دفترصادرات گمرک جمهوری اسلامی ایران بخشنامه شماره  175792/305 مورخ 26/9/1391 رابهشرحزیراعلامنمودهاست:

پیرو مفاد تبصره 2بند 5 بخشنامه شماره 163383/8/284مورخ 30/8/91 مبنی بر نحوه اقدام در رابطه با اقلام فاقد قیمت پایه صادراتی در سایت ارزش کمیته قیمت گذاری کالاهای صادراتی سازمان توسعه تجارت ایران به پیوست تصویر گزارش شماره 167492/167300/747/930/71 مورخ 8/9/91 موضوع نامه شماره 817/410/91 مورخ 8/9/91 سازمان توسعه تجارت ایران متضمن دستور معاونت فنی و امورگمرکی ارسال و اعلام می دارد،به منظور جلوگیری از توقف صادرات درخصوص محمولات فاقد ارزش پایه صادراتی ترتیبی اتخاذ گردد تا دراین گونه موارد ضمن مراجعه به سوابق ارزش کالا،از جمله ارزشهای مشابه و بصورت موردی نسبت به پذیرش ارزش با اخذ تعهد یکماهه تا وصول ارزش صادراتی مذکور از سوی کمیته قیمت گذاری نسبت به انجام تشریفات گمرکی و خروج محمولات اظهاری اقدام و متعاقبأ پس از وصول ارزش اعلامی توسط کمیته مذکور،نسبت به اصلاح ارزش در اظهارنامه و پروانه صادراتی و همچنین اصلاح فرم نحوه مصرف ارز اقدام گردد.مقتضی است ضمن اقدام لازم مراتب را به کلیه گمرکات و واحدهای تابعه نیز ابلاغ نموده و برحسن اجرای آن نظارت مستمر معمول نمایند.

Top