درج مهر قابل توجه بانک و ذکر مشخصات، ارزش و تعداد کالای ترخیص شده در ظهر پروانه های سبز گمرکی صادره از محل کالاهای ترخیص شده با رویه گشایش اعتبار اسنادی

تاريخ: 26/9/1391

شماره بخشنامه: 164236/148632/722/4368/73/288 

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران در مورد درج مهر قابل توجه بانک و ذکر مشخصات، ارزش و تعداد کالای ترخیص شده در ظهر پروانه های سبز گمرکی صادره از محل کالاهای ترخیص شده با رویه گشایش اعتبار اسنادی
مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک جمهوری اسلامی ایران بخشنامه شماره 164236/148632/722/4368/73/288 مورخ 1/9/1391 را به شرح زیر اعلام نموده است:

به پیوست تصویر نامه شماره 201161/91 مورخ 1/8/91 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال می گردد. خواهشمند است دستور فرمائید در ظهر پروانه های سبز گمرکی صادره از محل کالاهای ترخیص شده با رویه گشایش اعتبار اسنادی نسبت به درج مهر قابل توجه بانک و ذکر مشخصات،ارزش و تعداد کالای ترخیص شده از محل اعتبار اسنادی مربوطه با رعایت کامل مقررات اقدام و دقت کافی مبذول فرمایند.

 

Top