بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران در خصوص انبار اختصاصی شرکت الوان پایون

تاريخ: 1/12/1391

شماره بخشنامه: 12/704/2/ 55

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران در خصوص انبار اختصاصی شرکت الوان پایون

مدیر کل دفتر نظارت بر ترانزیت گمرک جمهوری اسلامی ایران بخشنامه شماره 12/704/2/ 55 را به شرح زیر اعلام نموده است:

با عنایت به اعلام معاونت محترم توسعه مدیریت ومنابع طی نامه شماره 210323/91/2/10 مورخ 9/11/1391 قرارداد استفاده از انبار اختصاصی شرکت الوان پایون فسخ گردیده، لذا خواهشمند است دستور فرمائید از تاریخ خاتمه قرارداد مورد اشاره از صدور پروانه ترانزیت جهت محمولات متعلق به مقصد گمرک مربوطه خودداری نمایند.

Top