ارزش دو مدل کامیون JAC سال 2013 ساخت چین

تاريخ: 21/2/1392

شماره بخشنامه: 24763/8264/204/24/44

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران در مورد ارزش دو مدل کامیون JAC سال 2013 ساخت چین

مدیرکل دفتر بررسی و تعیین ارزش گمرک جمهوری اسلامی ایران بخشنامه شماره 24763/8264/204/24/44 مورخ 17/2/1392 را به شرح زیر اعلام نموده است:

در اجرای تبصره 6 قانون خودرو وبر اساس مفاد صورتجلسه شماره 494 مورخ 10/2/92 کمیته مشترک گمرک جمهوری اسلامی ایران و وزارت صنعت ، معدن و تجارت ارزش دو مدل کامیون JAC سال 2013 ساخت چین به نمایندگی شرکت ماد خودرو به شرح جدول زیر ارسال می گردد. مقتضی است دستور فرمایند ارزشگذاری کامیونهای وارداتی مربوطه با توجه به ارزشهای اعلام شده و با در نظر گرفتن کرایه حمل وبیمه انجام گیرد.

ارزش دلار فوب

MODEL

52400

4181 KR1 (4*2)

56000

1215 KR1 (6*4)

Top