ترخیص کالاهای وارداتی با ثبت سفارش های برات بدون تعهد بانک و ماخذ حقوق ورودی

تاريخ: 21/3/1392

شماره بخشنامه: 39673/92/36517/702/73/93 

توضیحات گمرک جمهوری اسلامی ایران در مورد ترخیص کالاهای وارداتی با ثبت سفارش های برات بدون تعهد بانک و ماخذ حقوق ورودی

مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک جمهوری اسلامی ایران بخشنامه شماره 39673/92/36517/702/73/93 مورخ 5/3/1392 را به شرح زیر اعلام نموده است:

پیرو بخشنامه شماره 732420/92/248341/113/73/1 مورخ 17/1/92 و 246278/91/245869/113/73/457 مورخ 26/12/91 موضوع کالاهای وارداتی با ثبت سفارش های بدون تعهد بانک و ماخذ حقوق ورودی به پیوست تصاویر نامه های شماره 2101278/91 مورخ 31/2/92 و 210749 مورخ 15/2/92 اداره کل مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت ،معدن و تجارت در این خصوص ارسال می گردد خواهشمند است دستور فرمایید با رعایت کامل مقررات امور گمرکی و به شرح ذیل اقدام لازم معمول نمایند. 1- ترخیص کلیه کالاهای وارداتی برات بدون تعهد بانک که صرفا تا قبل از تاریخ 26/12/91 شماره ثبت (شماره کوتاژ) اخذ نموده باشند و برات اولیه در مهلت اعتبار ثبت سفارش در بانک عامل مربوطه ثبت و کالا در مهلت اعتبار برات وارد شده باشند با رعایت سایر مقررات بر اساس مقررات قبل از تاریخ مزبور بلامانع می باشد بدیهی است مفاد بخشنامه مورد اشاره جهت کالاهای اظهار شده از تاریخ 26/12/91 به بعد مبنی بر عدم پذیرش براتهای بدون تعهد بانک کماکان لازم الاجرا می باشد. 2- ترخیص کالاهای وارداتی با اولویت دهم که با ارائه ثبت سفارش معتبر صرفا تا قبل از تاریخ 26/12/91 نسبت به اخذ شماره ثبت (شماره کوتاژ) اقدام نموده اند با ماخذ های سال 91 و رعایت مفاد بند سه بخشنامه شماره 163383/8/248 مورخ 30/8/91 (با اعمال کسر درصدهای مقرر) بر اساس مقررات و ماخذهای قبل از تاریخ موصوف امکان پذیر می باشد . 3- ترخیص کالای وارداتی با اولویت دهم که با ارائه ثبت سفارش معتبر بعد از تاریخ 26/12/91 نسبت به اخذ شماره ثبت(شماره کوتاژ)اقدام نموده اند با ماخذهای سال 91 خارج از مفاد بند سه بخشنامه شماره 163383/8/248 مورخ 30/8/91 بوده و بدون اعمال کسر درصدهای مقرر (با نرخ برابری ارز مبادله ای) با رعایت کامل سایرمقررات قابل ترخیص می باشد.

Top