مقالات (1)

قانون امور گمركي در مورد كارگزار رسمی گمرك (حق العملكار) :

ماده 128ـ کارگزار رسمی گمرک به شخصی اطلاق می شود که تشریفات گمرکی کالای متعلق به اشخاص دیگر را به وکالت از طرف آنان انجام دهد. حدود اختیارات وکیل باید به تفکیک در وکالتنامه رسمی که توسط موکل در فرم نمونه ارائه شده توسط گمرک ایران تنظیم می شود، مشخص گردد.

Top