قانون امور گمركي

373/ شماره 57445

قانون امور گمرکی تاریخ 1390/09/02 به تایید شورای نگهبان

 

قانون تجارت الکترونیکی

باب اول – مقررات عمومی

فصل اول- قلمرو و شمول قانون

 

قانون-تجارت

12 فروردین و 12 خرداد 1304 شمسی

تجار و معاملات تجارتی

 

آیین نامه امور گمرکى

مرجع تصویب: هیات وزیران

چهارشنبه ٰ 7 فروردین 1392

 

Top